Subsidieregeling Praktijkleren voor begeleiding mbo-studenten

Het begeleiden van studenten is inspirerend, maar kost ook tijd en toewijding. Via de subsidieregeling Praktijkleren worden bedrijven voor hun inspanningen gecompenseerd. Bedrijven komen tot 2023 in aanmerking voor subsidie als de mbo-studenten die zij begeleiden een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen. Voor de sectoren landbouw, horeca en recreatie stelt het ministerie van OCW vanaf studiejaar 2019-2020 voor een periode van 5 jaar extra subsidie beschikbaar. Dit bedrag komt bovenop het subsidiebedrag waarop ondernemers aanspraak kunnen maken volgens de huidige subsidieregeling Praktijkleren. Hieronder staan de belangrijkste dingen die je als werkgever over de subsidieregeling moet weten:

Voorwaarden en begrippen subsidieregeling mbo-studenten

Doel subsidieregeling
Het bieden van praktijkleerplaatsen en leerwerkplaatsen aan bbl-studenten en bedrijven een tegemoetkoming bieden in de kosten van begeleiding. Zie ook: http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-praktijkleren/kom-ik-aanmerking/mbo

Werkgever
Een erkend leerbedrijf dat het praktijkdeel van de diplomagerichte opleiding voor de deelnemer verzorgt, op grond van een praktijkleerovereenkomst. Zie ook: https://www.s-bb.nl/bedrijven/erkenning/leerbedrijf-worden

Doelgroep
BBL-studenten van alle niveaus

Sectoren
Alle

Praktijkleerovereenkomst
Overeenkomst tussen onderwijsinstelling, werkgever en deelnemer

Diplomagerichte opleidingen
Opleidingen uit het Centraal register beroepsopleidingen (Crebo)

Subsidiebedrag
Maximum van € 2.700,- per deelnemer. Een volledig studiejaar is bij MBO Amersfoort (en alle MBO’s) 40 weken. Elke week minder begeleiding betekent ook een lager subsidiebedrag.

Aanvraag
Na afloop van het studiejaar (31 juli of 31 augustus) of na afloop van de begeleiding. Als de begeleiding eerder stopt dan in de (praktijkleer)overeenkomst is aangegeven, bijvoorbeeld omdat het diploma is behaald, dan moet je deze datum als einddatum van de begeleiding in het aanvraagformulier invullen.

Deadline indiening
Uiterlijk 15 september voor 17:00 uur

Formulier
Digitaal aanvraagformulier
Bij de aanvraag hoeven geen documenten meegezonden te worden. Bij de beoordeling van de aanvraag kunnen de onderliggende stukken worden opgevraagd. Uitgangspunt bij de regeling is dat de administratieve lasten bij een aanvraag zo beperkt mogelijk zijn.

Indienen
Via het eLoket met behulp van eHerkenning

Besluit en uitbetaling
Uiterlijk 15 december van het jaar van aanvraag

Meer informatie
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-praktijkleren
of telefonisch 088 042 42 42 (van 8:30 tot 17:00 uur)