FAQ BPV

BPV-gerelateerd

1.) Allereerst: wat is beroepspraktijkvorming (BPV)?
Beroepspraktijkvorming, ook wel stage genoemd, is een verplicht onderdeel van iedere opleiding in het middelbaar beroepsonderwijs. Een vak leer je namelijk niet op school, maar juist in de praktijk. In de beroepsopleidende leerweg (BOL) volgt een student minimaal 20% en maximaal 60% van zijn opleiding beroepspraktijkvorming. In de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) is er sprake van een leer(werk)baan. De student volgt in de BBL 60% tot 80% beroepspraktijkvorming. Een student gaat voor zijn beroepspraktijkvorming of leer(werk)baan naar een erkend leerbedrijf.


2.) Ben ik als bedrijf verplicht een stagevergoeding te betalen?

Volgens de wet bent u als raad niet verplicht een stagevergoeding te geven. In sommige branches is het In het cao opgenomen. Als tip geven wij aan om de site van FNV Jong te raadplegen: www.fnvjong.nl

3.) Waar moet ik erkenning aanvragen?
U kunt een erkenning aanvragen via stichting beroepsonderwijs bedrijfsleven (SBB)
Dit kan direct via: Leerbedrijf worden | SBB (s-bb.nl)

Om een erkenning aan te vragen, volgt u de volgende stap en:

1.) klik op Start aanvraag erkenning
2.) Zorg ervoor dat de gegevens die gevraagd zullen worden, bij de hand heeft.
Denk hierbij aan KVK- nummer, adresgegevens etc.
3.) De aanmeldingsprocedure verloopt digitaal en nadat de aanvraag in behandeling is genomen,
neemt één van de adviseurs contact op voor het maken van een afspraak met de werkgever.
Pas wanneer de erkenning is verleend, kan een praktijkovereenkomst in drievoud vanuit school
worden opgemaakt en gaan de uren meetellen.

4.) Ik heb al een erkenning Maar ik wil deze uitbreiden. Hoe doe ik dat?
U bent al erkend leerbedrijf voor één of meer opleidingen, maar nu wilt u studenten ook voor andere opleidingen gaan begeleiden. In een aantal stappen vraagt u een uitbreiding van de erkenning aan:
1.) Ga naar www.s-bb.nl
2.) Ga je naar bedrijven -> Direct inloggen
3.) Klik op Contactpersoon BPV
4.) Klik rechts in beeld onder Erkenning uitbreiden
5.) Maak een keuze In de rij met kwalificatie filters
Neem bij problemen met inloggen of aanmelden contact op met S-BB: 088-3380000

5.) Welke afspraken omvat de praktijkovereenkomst (POK)?
– Informatie over de opleiding die de student volgt
– NAW gegevens student en organisatie
– De periode waarin de student stage komt lopen en voor hoeveel uur per week
– Wie de stagebegeleider is vanuit school
– Wie de praktijk begeleider is vanuit het stagebedrijf en dat hij/zij de periode waarin is student
stage loopt en wie hem/haar begeleidt

6.) Wat wordt er verwacht van het bedrijf en de praktijkbegeleider?
De praktijkbegeleider begeleidt en helpt de student tijdens zijn/ haar stage.
De organisatie verklaart zich bereid beoordelingen mogelijk te maken en te assisteren bij opdrachten van school.

7.) Hoe kan ik als bedrijf beschikbare stageplaatsen aangeven?
Beschikbare stage-of werkplaatsen kunt u aangeven via: bpvhotelschool@mboamersfoort.nl

8.) Komt mijn bedrijf in aanmerking voor een subsidie of een fonds?
Als erkend leerbedrijf komt u mogelijk in aanmerking voor één of meer subsidies en fondsen.

Subsidieregeling praktijkleren
Met de subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bedrijven om leerbanen aan te bieden. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl) voert de subsidieregeling uit in opdracht van het ministerie. Dus subsidie is een tegemoetkoming In de kosten voor het begeleiden van een student.

Subsidieregeling ‘Tel mee met Taal’
Met de subsidieregeling Tel mee met Taal stimuleren de ministeries van OCW, SZW en VWS dat werkgevers investeren In de taalvaardigheid van hun medewerkers. Een betere taalvaardigheid leidt tot minder fouten en herstel tijdens het werk, minder stress en een lager ziekteverzuim. Het zorgt dat medewerkers hun vak op hun eigen niveau kunnen uitoefenen.
Ze leren effectiever communiceren, zijn meer betrokken bij de organisatie en werken veiliger en efficiënter. Tot slot maakt de investering doorgroeimogelijkheden voor zowel medewerkers als de organisatie mogelijk

9.) Wat is een assessor?
Een assessor (examinator, beoordelaar) is verantwoordelijk voor het beoordelen van studenten. Dit betreft zowel de examens die op school worden afgenomen als examens die In de beroepspraktijkvorming (BPV) worden afgenomen.
Om de beoordeling op juiste wijze te laten verlopen, wordt gewerkt met beoordelingsprotocollen. De assessor vult deze protocollen in, eventueel in overleg met de BPV-docent van de opleiding. De uiteindelijke verantwoording en definitieve vaststelling van de eindbeoordeling liggen bij de examencommissie.

 

Over MBO

1.) Wat is BOL / BBL?
U heeft de termen BOL, BBL vast eerder gezien, maar wat betekent het nou eigenlijk? Praktisch gezien is het heel eenvoudig: het heeft te maken met hoeveel dagen de student in de week naar school gaat.

BOL (school en stage)
BOL staat voor Beroeps Opleidende Leerweg. De student gaat de hele week naar school, en loopt ook een periode stage. Wij noemen stage ook wel BPV (beroepspraktijkvorming). Voor de BOL-opleidingen niveau 2 & 3 start de BPV met 25% van de opleiding. Voor aanvang van elke stageperiode worden de stagegegevens vastgelegd in een overeenkomst. Deze BPV- overeenkomst/ Praktijkovereenkomst dient te worden ondertekend door de school, de student en het leerbedrijf.

BBL (Werken en leren)
BBL staat voor beroeps begeleidende leerweg. De student werkt en leert tegelijkertijd. Naast een baan gaat de student één dag naar school. Bij BBL beslaat de tijd die wordt besteed aan BPV zo 80% van de opleiding; er is een arbeidscontract en een BPV- overeenkomst nodig.

Als de student zich heeft aangemeld voor een BBL-opleiding betekent dit dat hij/zij één dag in de week naar school komt en de overige dagen werkzaam is als leerling-werknemer in een bedrijf. Dit is ook eén van de voorwaarden om aan de opleiding te kunnen beginnen: de student moet als werknemer werkzaam zijn in een leerbedrijf. Omdat zo’n groot gedeelte van de opleiding in de praktijk plaatsvindt is het van belang dat de student werkt in een erkend leerbedrijf. De erkenning wordt gegeven door Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

Als de student zich heeft aangemeld voor een BBL-opleiding betekent dit dat hij/zij één dag in de week naar school komt en de overige dagen werkzaam is als leerling-werknemer in een bedrijf. Dit is ook eén van de voorwaarden om aan de opleiding te kunnen beginnen: de student moet als werknemer werkzaam zijn in een leerbedrijf. Omdat zo’n groot gedeelte van de opleiding in de praktijk plaatsvindt is het van belang dat de student werkt in een erkend leerbedrijf. De erkenning wordt gegeven door Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

Het is de bedoeling dat de student zelf een leerbedrijf gaat zoeken. Dat betekent dat hij/zij zal moeten gaan solliciteren. Op stagemarkt.nl kun de student zoeken naar erkende leerbedrijven. Het bevat uitsluitend leerbedrijven die officieel erkend zijn en waar hij/zij een goede stage zou kunnen lopen. Deze website is actueel en van hoge kwaliteit qua aanbod van stages en stageplaatsen.

BPV-overeenkomst/praktijkovereenkomst
Als de student een erkend leerbedrijf gevonden heeft wordt er een arbeidscontract getekend, dan dient de periode van praktijkleren vastgelegd te worden in een overeenkomst tussen de school de student en het leerbedrijf en SBB. In deze overeenkomst staan de rechten en plichten van de verschillende partijen vermeld. Zo’n overeenkomst wordt een BPV- overeenkomst of praktijkovereenkomst (POK) genoemd.