Beroepenveldcommissie

Wat is een beroepenveldcommissie?
De beroepenveldcommissie is een platform waarbinnen afstemming wordt verkregen en overleg wordt gevoerd over thema’s betreffende leermeester overleg, themabijeenkomsten, voorkoming uitstroom leerlingen, bevordering instroming leerlingen, afstemming ROC en leerbedrijven, en zaken die in het verlengde van genoemde thema’s liggen voor de bedrijfstak.

De doelstelling van de beroepenveldcommissie in om binnen de regio te komen tot een optimale afstemming tussen leerbedrijven en MBO, dit geldt zowel voor de Beroepsbegeleidende leerweg als voor de Beroepsopleidende leerweg in de bedrijfstak horeca.

De beroepenveldcommissie tracht deze doelen te bereiken door:

1.) zicht te krijgen op gesignaleerden knelpunten vanuit de leerbedrijven, leerlingen opleidingsinstituut
2.) adviseren over initiatieven gericht op het verbeteren van de communicatie en oplossen van knelpunten tussen MBO en leerbedrijven
3.) informatieverstrekking over de kwalificatiestructuur
4.) adviezen te geven m.b.t. de organisatie van de BPV

Voorwaarden voor toetreding beroepenveldcommissie:
– De beroepenveld commissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van de leerbedrijven uit de regio, vertegenwoordigers van Hotelschool Amersfoort, vertegenwoordiger van de KHN en een vertegenwoordiger van S-BB.
– Om in aanmerking te komen voor toetreding tot de beroepenveldcommissie dient de deelnemer werkzaam te zijn in een bedrijf dat door S-BB erkend is als leerbedrijf voor beroepsbegeleidende- of beroepsopleidende leerweg uit de sector horeca of werkzaam te zijn op Hotelschool Amersfoort.
– Bedrijven die wensen deel te nemen aan de beroepenveld commissie dienen gevestigd te zijn in het voedingsgebied van Hotelschool Amersfoort.
– De deelnemer van de beroepenveld commissie verklaart zich bereid bij te dragen aan de uitvoering van de gezamenlijke activiteiten van de beroepenveldcommissie.

De bijeenkomst van de beroepenveldcommissie:
– Minimaal 3 maal per opleidingsjaar wordt de beroepenveld commissie georganiseerd.
– De deelnemer is verplicht de bijeenkomst bij te wonen.
– De uitnodiging voor de agenda van de beroepenveld commissie wordt tenminste twee weken voor de bijeenkomst aan de deelnemers toegestuurd. In de agenda is aangegeven over welke onderwerpen afgestemd gaat worden.
– Het verslag van de beroepenveld bijeenkomst wordt uiterlijk 14 dagen na de bijeenkomst toegestuurd aan de deelnemers.